Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden (v 2019)

Moncherry conferences & events, gevestigd te Arnhem (6816 RX), aan de Kemperbergerweg 786, hierna te noemen ‘Moncherry conferences & event’, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 51 95 97 47.

Artikel 1 – Definities

1.1 Overeenkomst, hieronder wordt verstaan de afspraken die mondeling dan wel schriftelijk zijn overeengekomen inzake participatie van een Organisatie aan een door Moncherry conferences & events georganiseerd event.
1.2 Organisatie, hieronder wordt verstaan bedrijf/stichting/vereniging die met Moncherry conferences & events een overeenkomst als hiervoor in 1.1. omschreven heeft gesloten, werkzaamheden verricht, of aan wie Moncherry conferences & events een offerte heeft uitgebracht als hierna in 1.5 beschreven.
1.3 Activiteit, hieronder wordt verstaan festivals, bijeenkomsten, symposia, conferenties, masterclasses en seminars en ander soort van na-/bijscholing.
1.4 Deelnemer, hieronder wordt verstaan degene die al dan niet tegen betaling aan e?e?n of meerdere van de hiervoor in 1.3 vermelde activiteiten participeert.
1.5 Opdrachtnemer, hieronder wordt verstaan de organisatie of person die werkzaamheden verrricht voor Moncherry conferences & events tegen betaling. 1.6 Offerte, hieronder wordt verstaan de formele aanbieding van kosten voor het participeren aan één van de hiervoor in 1.3 vermelde activiteiten.
Overwegende dat:

  1. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van produceren en aanbieden van nascholing;
  2. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan een projectleider voor organisatorische en logistieke zaken;
  3. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
  4. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
  5. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
  6. Partijen ervoor kiezen in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
  7. Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 19-10-2015 onder nummer 9015550000-06 opgestelde modelovereenkomst;
  8. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Artikel 2 Geldigheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen Moncherry conferences & event enerzijds en Organisatie, Deelnemer of Opdrachtnemer anderzijds. Zij vormen een integrerend deel van de overeenkomst.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn dan slechts bindend indien en voor zover deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De algemene voorwaarden van een Organisatie worden door Moncherry conferences & events uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Moncherry conferences & events zijn aanvaard.
2.4 Indien Moncherry conferences & events niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Moncherry conferences & events in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepaling van deze voorwaarden te verlangen.
2.5 Deze voorwaarden zijn op alle activiteiten van Moncherry conferences & events van toepassing.

Artikel 3 Inschrijf- en betalingsvoorwaarden voor deelname

3.1 Bij inschrijving voor een scholing of conferencie verplicht de Deelnemer zich tot betaling. Conform de wet Overeenkomsten op Afstand (Koop op Afstand) heeft de Deelnemer recht op 14 dagen bedenktijd. Deze gaan in na ontvangst van de orderbevestiging. Bij gebruik van dit recht wordt een al gedane betaling binnen 30 dagen gerestitueerd. Na het verstrijken van de bedenktijd is de inschrijving definitief.
3.2 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden via secretariaat@moncherry.nl en is mogelijk tot drie weken voor de bijeenkomst.
3.3 Niet verschijnen op de schooling, congres of symposium zonder geldige annulering ontslaat de Deelnemer niet van de betalingsverplichting.
3.4 Bij annulering wordt al betaald inschrijfgeld onder aftrek van € 25,00 administratiekosten gerestitueerd.
3.5 Na drie weken voor de bijeenkomst, is annulering niet meer mogelijk en is de Deelnemer het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Wel is het mogelijk een collega in plaats te laten deelnemen, mits dit vooraf schriftelijk aan Moncherry conferences & events is doorgegeven.
3.6 Invorderingskosten komen geheel voor rekening van de Deelnemer.
3.7 Moncherry conferences & events houdt zich het recht voor bij gebrek aan belangstelling de scholing en conferenties uiterlijk zeven dagen van tevoren te annuleren.
3.8 Moncherry conferences & events is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade voor rekening van de Deelnemer, welke voortvloeit uit annulering van de kant van Moncherry conferences & events. Dit geldt ook in die gevallen dat Moncherry conferences & events niet in staat geweest is om de deelnemer tijdig te informeren over de annulering.

Artikel 4 – Offerte en opdracht

4.1 De offertes van Moncherry conferences & events zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang Moncherry conferences & events niet schriftelijk de aanvaarding van de opdracht aan de Organisatie heeft bevestigd tenzij anders overeengekomen.
4.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Moncherry conferences & events niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.3 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
4.4 Moncherry conferences & events kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de Organisatie redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.5 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.
4.6 Offertes zijn tot drie maanden na dagtekening geldig tenzij anders vermeld.
4.7 De opdracht aan Moncherry conferences & events dient schriftelijk te worden vastgelegd en te worden bevestigd. Indien de opdracht alleen door Moncherry conferences & events wordt bevestigd, en daarentegen door Organisatie geen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging Moncherry conferences & events en Organisatie binden.
4.8 Na ondertekening van de offerte is de opdracht geplaatst. De Organisatie heeft tot vijftien dagen na dagtekening bedenktijd alvorens de opdracht formeel is.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

5.1 Moncherry conferences & events zal haar werkzaamheden aanvangen na briefing over de opdracht. De duur van de overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd van het project.
5.2 De Organisatie verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de werkzaamheden die Moncherry conferences & events ook ten behoeve van andere Opdrachtgevers verricht.

Artikel 6 – Meerwerk

6.1 Niet onder de overeenkomst vallende werkzaamheden worden door Moncherry conferences & events slechts na schriftelijke opdracht van de Organisatie verricht en zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.
6.2 Werkzaamheden die uitgevoerd worden voordat de overeenkomst is ondertekend, worden uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke opdracht van de Organisatie.

Artikel 7 – Copyright

7.1 Alle werken (in welke vorm dan ook), gemaakte materialen en grafische of andere ontwerpen, gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, blijven het intellectuele eigendom van Moncherry conferences & events, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 Het eigedomsrecht van het les- en cursus-materiaal ligt bij de docent, spreker of anders bij Moncherry conferences & events.
7.3 Het eigendom van het tot stand gekomen werk blijft bij Moncherry conferences & events. Alle door Moncherry conferences & events aangeleverde contacten, waaronder counterpart, sprekers en sponsors, welke tijdens de duur van deze overeenkomst zijn aangebracht, alsmede alle ingebrachte ideee?n en concepten, blijven rechtmatig eigendom van Moncherry conferences & events. De organisatie bevestigt uitdrukkelijk hieraan geen enkele rechten of voordelen te zullen claimen na bee?indiging van deze overeenkomst.
7.4 Het is de Organisatie of Opdrachtnemer niet toegestaan op enigerlei wijze zakelijke contacten aan te gaan of te onderhouden met de relaties van Moncherry conferences & events. Indien dit wel wordt gedaan door de organisatie, verbeurt de Organisatie of Opdrachtnemer aan Moncherry conferences & events een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat de Moncherry conferences & events gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverhinderd het recht van de Organisatie of Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten overtreft.
7.5 Tevens geldt dat alle door de Organisatie en Opdrachtnemer aangeleverde contacten, waaronder counterpart, sprekers en sponsoren, welke tijdens de duur van deze overeenkomst zijn aangebracht, alsmede alle ingebrachte ideee?n en concepten, rechtmatig eigendom blijven van de Organisatie of Opdrachtnemer. Moncherry conferences & events bevestigt uitdrukkelijk hieraan geen enkele rechten of voordelen te zullen claimen na bee?indiging van deze overeenkomst. Het is de Organisatie of Opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze zakelijke contacten aan te gaan of te onderhouden met de relaties van de opdrachtnemer zonder daarvoor eerst toestemming te hebben gevraagd.
Indien dit wel wordt gedaan door de Organisatie c.q. Moncherry conferences & events, verbeurt de Moncherry conferences & events c.q. de Organisatie aan Moncherry conferences & events c.q. de Organisatie een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat de opdrachtgever c.q. opdrachtnemer gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverhinderd het recht van de Organsatie c.q. Moncherry conferences & events om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten overtreft.
7.6 Bovenstaande twee artikelen hebben geen betrekking op relaties die reeds tot het bestaande netwerk van Organisatie, Opdrachtnemer en Moncherry conferences & events behoren.

Artikel 8 Vrijwaring

8.1 De Organisatie of Opdrachtnemer vrijwaart Moncherry conferences & events tegen aanspraken van derden, voortvloeiende uit het gebruik van gegevens, ongeacht via welk medium deze verstrekt worden door de Organisatie of Opdrachtnemer aan Moncherry conferences & events.
8.2 Eventuele fiscale beslissingen door een belastinginspecteur t.b.v. een activiteit zoals hiervoor vermeld in art. 1.3 komen te allen tijde voor rekening en risico van de Organisatie of Opdrachtnemer. Organisatie of Opdrachtnemer vrijwaart Moncherry conferences & events tegen aanspraken van de fiscus voortvloeiend uit een onjuiste opvolging van de fiscale regelgeving / uitspraak door Organisatie of Opodrachtnemer.

Artikel 9 Betaling

9.1 Het totaal door de Organisatie verschuldigde bedrag wordt in e?e?n termijn gefactureerd tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
9.2 De facturen dienen betaald te worden, zonder aftrek van enige kortingen en zonder enige schuldverrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd.
9.3 Moncherry conferences & events accepteert alleen betaling per bank, iDeal, of bankoverschrijving na factuur. Indien betaling van het inschrijfgeld niet via iDeal is voldaan, wordt u zo spoedig mogelijk een factuur toegestuurd.
9.4 Indien de betaling van de factuur niet uiterlijk de 31e dag na de factuurdatum door Moncherry conferences & events is ontvangen, is de Organisatie of Deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd.
9.5 De Organisatie of Deelnemer is verplicht om op eerste vordering van Moncherry conferences & events zekerheid te stellen voor hetgeen de Organisatie of Deelnemer aan Moncherry conferences & events verschuldigd is dan wel zal worden.
9.6 Indien de Organisatie of Deelnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Organisatie of Deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Moncherry conferences & events echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Organisatie of Deelnemer worden verhaald. De Organisatie of Deelnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
9.7 Financie?le afspraken met derden zullen worden gemaakt door de Moncherry conferences & events.
Eventueel gemaakte onkosten door Opdrachtnemer, d.w.z. telefoon, porti, cartridges, parkeren e.d., kunnen worden gedeclareerd door de Opdrachtnemer, 5% van de totale vergoeding. Verder geldt een reiskostenvergoeding van 0,31 euro/km, mits de reiskosten gespecificeerd door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9.8 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Moncherry conferences & events een factuur zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
9.9 Opdrachtnemer dient zelf de afdrachtbelastingen te regelen.

Artikel 10 – Geheimhouding

10.1 Moncherry conferences & events (en eventueel ingeschakelde derde(n)) verplichten zich tot strikte en onvoorwaardelijke geheimhouding van alles wat haar wordt toevertrouwd.
10.2 De Organisatie en Opdrachtnemer is tijdens de duur en na het einde van deze overeenkomst verplicht geheimhouding in acht te nemen, over alles wat hij over de Moncherry conferences & events en de relaties van haar is te weten gekomen. Het gaat hierbij over informatie waarvan de Organisatie of Opdrachtnemer het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

Artikel 11 – Toegang tot bestanden en informatie door derden

11.1 Om voor de Opdrachtnemer een opdracht goed uit te kunnen voeren geeft Moncherry conferences & events aan de Opdrachtnemer toegang tot de digitale bestanden die nodig zijn voor een bepaald project. Hiervoor verstrekt zij inloggegevens. De Opdrachtnemer maakt gebruik van een gezamenlijk e-mailadres en kan gebruik maken van een speciaal gemaakt e-mailadres.
11.2 De toegankelijke bestanden betreft documenten die betrekking hebben op een bepaald project (digitale folder en ander drukwerk, afspraken met de locatie en andere partijen betrokken bij dit project, afspraken en gegevens van sprekers) en persoonlijke gegevens van deelnemers. De persoonlijke gegevens van deelnemers betreffen: volledige naam, geslacht, functie, volledige adres, e-mailadres en telefoonnummer en evt. bedrijfsnaam en afdeling. Indien van toepassing tevens factuurgegevens incl. evt. PO- of referentienummer. Voor accreditatiedoeleinden wordt ook naar de geboortedatum van de deelnemer gevraagd. Gegevens van sprekers betreffen: volledige naam, e-mail gegevens en IBAN nummer indien zij voor hun vergoeding geen factuur sturen, maar een declaratieformulier indienen.
11.3 Betalingen aan sprekers en andere partijen betrokken bij dit project worden gedaan door Moncherry conferences & events.
11.4 De Opdrachtnemer gebruikt de informatie waartoe ze toegang heeft voor een project alleen en uitsluitend voor de uitvoering van het project.
11.5 Beide partijen hebben ter beveiliging van gegevens de volgende maatregelen genomen: De computers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Er wordt alleen met leveranciers gewerkt die hun gegevensbeveiliging goed in orde hebben. Er is een beveiligde internetverbinding (TLS, voorheen SSL), zichtbaar aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Artikel 12 – Privacy beleid

12.1 Moncherry conferences & events gaat met gegevens om zoals het hoort. Precies zoals zij zelf behandeld willen worden als het gaat om privacy. Zij verzamelt we?l persoonsgegevens, maar zal zorgen dat die afgeschermd blijven voor derden. Wordt er contact gezocht met potentiele Deelnemers, dan heeft deze het recht en de mogelijkheid om zich af te melden. Moncherry conferences & events deelt de gegevens nooit ongevraagd met derden.
12.2 Schrijft een deelnemer zich in voor een bijeenkomst, dan vraagt Moncherry conferences & events om de noodzakelijkepersoonsgegevens, alleen wat strikt noodzakelijk is om de deelname aan een symposium of event zo goed mogelijk te organiseren.
Moncherry conferences & events vraagt naar voor- en achternaam, functie, geslacht, e- mailadres, (werk)adres indien van toepassing, bedrijfsnaam en evt. afdeling. De geboortedatum wordt gevraagd in verband met de accreditatie door een mogelijke beroepsgroep. Zo kan Moncherry conferences & events de gegevens aan de accrediterende instantie om persoonsverwisseling te voorkomen. Het telefoonnummer wordt gevraagd voor dringende vragen of als we u op de dag zelf willen bereiken. Verder slaat Moncherry conferences & events de facturatiegegevens van de deelnemer, inclusief eventueel PO-, inkoop- of referentienummer.
12.3 Na het bijwonen van e?e?n van de bijeenkomsten benadert Moncherry conferences & events, Deelnemer voor bijeenkomsten waarvan zij denkent dat die voor de Deelnemer wellicht interessant zijn. Ook stuurt zij een nieuwsbrief met tips over vergelijkbare programma’s die mogelijk voor de Deelnemer interessant zijn. Uitschrijven is mogelijk met e?e?n klik onderaan de nieuwsbrief, dan worden de gegevens verwijderd. Mocht Moncherry conferences & events de Deelnemer benaderen en deze stelt hier geen prijs op, dan kan deze dit kenbaar maken door een mail te sturen aan secretariaat@moncherry.nl.
12.4 De Deelnemer kan de persoonsgegevens inkijken, de gegevens wijzigen of verwijderen uit het systeem van Moncherry conferences & events.
12.5 De persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Vanzelfsprekend zijn er met externe partijen ook afspraken gemaakt over het vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige informatie.
12.6 De bewaartermijn van de persoonsgegevens hangt samen met het doel waarmee Moncherry conferences & events de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen.
Voor de Belastingdienst bewaart Moncherry conferences & events bepaalde factuurgegevens volgens de wettelijke richtlijnen.
12.7 Mocht Moncherry conferences & events niet correct omgaan met de persoonsgegevens, dan verneemt zij dit graag. Mocht daarna toch gevonden worden dat Moncherry conferences & events niet correct hebben gehandeld, dan kan men een klacht indienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
12.8 Ter beveiliging van de persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:
1. De computers zvan Moncherry conferences & events zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
2. Moncherryconferences&eventswerktalleenmetleveranciersdiehun gegevensbeveiliging goed in orde hebben.
3. Moncherry confereces & events stuurt gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL).
Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
4. Opdrachtnemersdietoeganghebbentotpersoonsgegevenszijngetraindinhet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.
12.9 Moncherry conferences & events controleert regelmatig of zij aan het privacy beleid voldoet.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en Schade

13.1 Organisatie of Opdrachtnemer of Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde derden wordt toegebracht aan Moncherry conferences & events of aan derden bij de uitvoering van de werkzaamheden van deze overeenkomst. Opdrachtnemer is eveneens aansprakelijk voor alle schade van Moncherry conferences & events die het gevolg is van het feit dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen in verband met de overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen.
13.2 De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en Moncherry conferences & events zal de Organisatie vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen Moncherry conferences & events mocht worden ingesteld ter zake van ziekte, letsel en/of overlijden van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) en/of verlies en/of schade aan de eigendommen van de door Moncherry conferences & events ingeschakelde derde(n) danwel van de Moncherry conferences & events zelf, behoudens situaties waarbij de vordering of eis het gevolg is van het handelen van Moncherry conferences & events zelf.
13.3 Moncherry conferences & evenst moet de Opdrachtnemer alle niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen schade vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de opdracht lijdt ten gevolge van de verwezenlijking van het aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar dat de risico’s, welke de uitoefening van het beroep van de Opdrachtnemer naar zijn aard meebrengt, te buiten gaan.
13.4 Moncherry conferences & events is niet aansprakelijk voor alle aanspraken van derden, verband houdend met en voortvloeiend uit de uitvoering door Opdrachtnemer danwel door de vervanger van Moncherry conferences & events van de werkzaamheden van een bepaalde Overeenkomst.
13.5 Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Moncherry conferences & events en de Opdrachtnemer dienen de normen van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht te worden genomen.
13.6 Deelnemer neemt voor eigen risico deel aan een evenement van Moncherry conferences & events.
13.7 Moncherry conferences & events is niet aansprakelijk bij diefstal, schade of ontvreemding van eigendommen van Deelnemers tijdens een event.

Artikel 14 – Standhuur, sponsorship en/of andere participatie

14.1 Organisatie draagt zorg dat Moncherry conferences & events tijdig voor de aanvang van de activiteit beschikt over de gegevens en/of materialen en/of logo’s, waarvan Moncherry conferences & events heeft aangegeven dat Moncherry conferences & events die nodig achten om de promoties, sponsorship en/of andere participatie tijdens de bijeenkomst mogelijk te maken.
14.2 In geval van promoties, sponsorship, huren van standruimte en/of andere participatie tijdens een activiteit gelden bovendien de volgende bepalingen:
14.3 Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Moncherry conferences & events is gerechtigd aanvragen te weigeren. Tevens is Moncherry conferences & events steeds gerechtigd een inschrijving niet in behandeling te nemen, alsmede minder standruimte vast te stellen dan waarvoor is ingeschreven, zonder dat Organisatie aanspraak kan maken op vergoeding van enigerlei schade.
14.4 Inschrijvingen binnen 8 weken voor aanvangsdatum van de bijeenkomst kunnen niet geannuleerd conform de voorwaarden in artikel 13.6.
14.5 Facturering zal direct na inschrijving geschieden voor het volledig overeengekomen bedrag exclusief BTW. Betaling dient te geschieden inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
14.6 Annulering van promoties, sponsorship en/of andere activiteiten en de huur van standruimte is alleen mogelijk, indien Organisatie aan de volgende betalingsvoorwaarden voldoet: wanneer Organisatie annuleert tot 8 weken voor de aanvangsdatum van de bijeenkomst, is Organisatie 15% verschuldigd van de totaal overeengekomen prijs; wanneer Organisatie tussen 8 weken en 4 weken voor de aanvangsdatum annuleert, is Organisatie 50% verschuldigd van de overeengekomen prijs.
Annulering binnen 4 weken voor aanvangsdatum is niet mogelijk en zal altijd leiden tot een betalingsverplichting van het volledige bedrag van de betalingsverplichting.
14.7 Annulering dient steeds schriftelijk en aangetekend plaats te vinden.
14.8 Moncherry conferences & events behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor de bijeenkomst te wijzigen. In die gevallen kan Organisatie geen aanspraak doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.
14.9 Voor sommige bijeenkomsten geldt een minimum dan wel maximum aantal deelnemers. Dit is in de beschrijving van de betreffende bijeenkomst aangegeven. Bij onvoldoende belangstelling behoudt Moncherry conferences & events zich het recht voor een bijeenkomst te annuleren.
14.10 Moncherry conferences & events kan, na overleg, in reeds toegewezen standruimte wijziging aanbrengen, dan wel een reeds verleende vaststelling in te trekken, indien dit om organisatorische redenen nodig mocht blijken. Organisatie kan in deze gevallen geen recht doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm of door welke oorzaak die ook mocht zijn ontstaan.
14.11 Indien de bijeenkomst niet doorgaat, worden de standinschrijvingen en verstrekte standruimte als vervallen beschouwd en zullen betalingen met betrekking tot de standhuur gerestitueerd worden.
14.12 De inrichting en ontruiming van de stand moet geschieden in overleg met Moncherry conferences & events. Moncherry conferences & events is te allen tijde gerechtigd hierbij bindende voorschriften te geven. Moncherry conferences & events is, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, gerechtigd om zaken en diensten die niet vermeld zijn op het inschrijvingsformulier en die Moncherry conferences & events niet toelaatbaar acht te weigeren respectievelijk terstond van de bijeenkomst te doen (laten) verwijderen.
14.13 Een half uur voor ontvangst van de deelnemers moet de stand gereed zijn. Direct na afloop van de bijeenkomst dient de stand te worden ontruimd.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden geldt het volgende:
14.14 Zaken bevinden zich in het tentoonstellingsgebouw of bijbehorende terreinen voor rekening en risico van Organisatie. Moncherry conferences & events is niet gehouden deze te verzekeren. Moncherry conferences & events is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan haar activiteiten.
14.15 Evenmin is Moncherry conferences & events aansprakelijk voor schade aan derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand door Organisatie of zijn personeel.
14.16 Organisatie is aansprakelijk voor en dient verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van Organisatie, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, op welke wijze ook, aan zaken van en/of personen werkzaam bij of in opdracht van Moncherry conferences & events, wordt veroorzaakt.
14.17 Organisatie dient Moncherry conferences & events te vrijwaren voor afspraken van derden op schadevergoeding als hierboven bedoeld in dit artikel.
14.18 Moncherry conferences & events is niet verantwoordelijk voor het aantal bezoekers van de bijeenkomst en is niet aansprakelijk voor welke schade ook in geval van een tegenvallend aantal bezoekers.
14.19 In alle gevallen, waarin de overeenkomst en deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Moncherry conferences & events als organisator van de bijeenkomst.

Artikel 15 – Beeindiging overeenkomst

15.1 Indien de Organisatie of Opdrachtnemer niet tijdig betaling of nakoming van andere verplichtingen tegenover Moncherry conferences & events in gebreke blijft, is Moncherry conferences & events, na voorafgaande ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Moncherry conferences & events nakoming daarvan te vorderen dan wel volledige vergoeding van kosten, schade en interesten.
15.2 Dezelfde bevoegdheid, echter zonder voorafgaande ingebrekestelling, heeft Moncherry conferences & events indien Organisatie of Opdrachtnemer surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie treedt of indien beslag gelegd wordt ten laste van de Organisatie of Opdrachtnemer.
15.3 Wijzigingen van en aanvullingen op een overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
15.4 Indien het project door Moncherry conferences & events wordt geannuleerd, kan de Organisatie of Opdrachtnemer een, op dat moment in gezamenlijk overleg te bepalen, vergoeding en onkosten factureren.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Moncherry conferences & events onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door Moncherry conferences & events blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van Moncherry conferences & events of diens leveranciers.
16.2 Moncherry conferences & events is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, Moncherry conferences & events niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de Organisatie verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van Moncherry conferences & events te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van Moncherry conferences & events ingevolge deze overeenkomst zullen de Organisatie als meerwerk in rekening worden gebracht.
16.3 Organisatie of deelnemer is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.
16.4 Indien er redelijkerwijs aanwijzingen zijn dat de Organisatie niet in staat zal zijn zich aan datumlevering te houden, is Moncherry conferences & events gerechtigd om de opdracht bij derden onder te brengen en, behoudens ingeval van overmacht, de gemaakte kosten hiervan met de Organisatie te verrekenen.
16.5 Indien de Organisatie op enig moment voorziet dat hij/zij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dient de Organisatie Moncherry conferences & events hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 17 – Klachten

17.1 Klachten dienen uitsluitend schriftelijk bij Moncherry conferences & events te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de activiteit of gebeurtenis
17.2 Na schriftelijke melding van een klacht zal Moncherry conferences & events binnen zeven werkdagen schriftelijk reageren.
17.3 Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
17.4 Allereerst zal er een uiterste inspanning gedaan worden om het geschil op te lossen tussen Organisatie, Opdrachtnemer of Deelnemer en Moncherry conferences & events. 17.5 In het geval de Organisatie, Opdrachtnemer of Deelnemer en Moncherry conferences & events er samen niet uitkomen, heft de Organisatie, Opdrachtnemer of Deelnemer de mogelijkheid om haar klacht te bespreken bij een onafhankelijke mediator; Veraart Werkend Ontwikkelen. De uitspraak van de mediator is bindend voor beide partijen, eventuele consequenties worden door beide partijen binnen drie maand na de uitspraak afgehandeld.
17.6 Klachten worden volledig afgehandeld in drie maand tijd, genomen vanaf de dagtekening van de eerste schriftelijke correspondentie. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de Organisatie, Opdrachtnemer of Deelnemer hiervan binnen vijfenveertig dagen in kennis worden gesteld waarbij uitstel schriftelijk wordt toegelicht; bovendien moet een indicatie gegeven worden wanneer verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
17.7 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vijf jaar bewaard door Moncherry conferences & events.
17.8 Gebreken van een deel van de geleverde opdracht geven niet het recht tot annulering van de gehele opdracht, dan wel niet betaling van de factuur. Indien mogelijk dient Organisatie of deelnemer, Moncherry conferences & events, in staat te stellen de schade te herstellen c.q. te beperken door middel van een nieuwe levering.
17.9 Alle geschillen over de overeenkomst of de uitvoering daarvan, waaronder de toepasselijkheid van de voorwaarden, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van de Rechtbank te Amsterdam beslecht worden, ook indien de opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd.

Artikel 18 – Rechts- en Forumkeuze

18.1 Op overeenkomsten en al hetgeen daarmee verband houdt, is het Nederlands recht van toepassing.
18.2 Geschillen met betrekking tot de overeenkomsten of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan een mediator of uiteindelijk aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.
18.3 De Organisatie vrijwaart Moncherry conferences & events van schending van rechten van derden bij de uitvoering en totstandkoming van het werk.
18.4 Door ondertekening van de overeenkomst worden partijen geacht domicilie gekozen te hebben op de vestigingsplaats van Moncherry conferences & events.

Artikel 19 – Diversen

19.1 Moncherry conferences & events heeft het recht de uitvoering doen laten geschieden door derden. Ook dan gelden dezelfde leverigsvoorwaarden.
19.2 Moncherry conferences & events is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Organisatie besproken.
www.moncherry.nl06 – 46 24 02 99IBAN NL77ABNA 0442 7881 69KvK 51959747BTW 169244891B.01