Selecteer een pagina

Klachten

Klachten (artikel 17 – Uit de Algemene voorwaarden)

17.1 Klachten dienen uitsluitend schriftelijk bij Moncherry conferences & events te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de activiteit of gebeurtenis
17.2 Na schriftelijke melding van een klacht zal Moncherry conferences & events binnen zeven werkdagen schriftelijk reageren.
17.3 Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
17.4 Allereerst zal er een uiterste inspanning gedaan worden om het geschil op te lossen tussen Organisatie, Opdrachtnemer of Deelnemer en Moncherry conferences & events. 17.5 In het geval de Organisatie, Opdrachtnemer of Deelnemer en Moncherry conferences & events er samen niet uitkomen, heft de Organisatie, Opdrachtnemer of Deelnemer de mogelijkheid om haar klacht te bespreken bij een onafhankelijke mediator; Veraart Werkend Ontwikkelen. De uitspraak van de mediator is bindend voor beide partijen, eventuele consequenties worden door beide partijen binnen drie maand na de uitspraak afgehandeld.
17.6 Klachten worden volledig afgehandeld in drie maand tijd, genomen vanaf de dagtekening van de eerste schriftelijke correspondentie. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de Organisatie, Opdrachtnemer of Deelnemer hiervan binnen vijfenveertig dagen in kennis worden gesteld waarbij uitstel schriftelijk wordt toegelicht; bovendien moet een indicatie gegeven worden wanneer verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
17.7 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vijf jaar bewaard door Moncherry conferences & events.
17.8 Gebreken van een deel van de geleverde opdracht geven niet het recht tot annulering van de gehele opdracht, dan wel niet betaling van de factuur. Indien mogelijk dient Organisatie of deelnemer, Moncherry conferences & events, in staat te stellen de schade te herstellen c.q. te beperken door middel van een nieuwe levering.
17.9 Alle geschillen over de overeenkomst of de uitvoering daarvan, waaronder de toepasselijkheid van de voorwaarden, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van de Rechtbank te Amsterdam beslecht worden, ook indien de opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd.

www.moncherry.nl06 – 46 24 02 99IBAN NL77ABNA 0442 7881 69KvK 51959747BTW 169244891B.01